slide image

Upcoming Courses

0 8 December

ESP.
Business & Administration

Learn More
САЙТ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА І КОНТРОЛЮ


Кафедра екологічного права і контролю створена 1999р. на базі кафедрі Екології, яка працює в університеті (колишньому ОГМІ) з 1989р.

На кафедрі ведеться підготовка бакалаврів за спеціальністю   6.040106  «Екологія, охорона навколишнього  середовища та збалансоване природокористування» і магістрів за спеціальністю 101 «Екологія» спеціалізації «Екологічний контроль і аудит», «Заповідна справа».

Кафедра веде підготовку фахівців в межах сучасних вимог до службовців в галузі державного нагляду (контролю) за охороною природи, дотриманням екологічного законодавства суб’єктами господарювання, органами  влади, всіма природо користувачами .

Спеціалізація «Заповідна справа» забезпечує підготовку  фахівців в галузі збереження природного середовища шляхом створення природоохоронного фонду з урахування вимог ЄС.

На кафедрі також  здійснюється підготовка магістрів за освітньо-професійної програми  спеціальності 081 «Право» зі спеціалізації «Екологічна політика і право». Для професійного забезпечення підготовки магістрів за спеціальністю «Право» на кафедрі створена «Циклова комісія з правових дисциплін», яка працює у тісному співробітництві з Національним університетом «Одеська юридична академія».


На сайті представлені навчальні дистанційні курси, розроблені викладачами кафедри інформаційних технологій для рівнів вищої освіти Бакалавр і Магістр

Навчальне навантаження кафедри забезпечують професори, доценти, старші викладачі та асистенти.

See OSENU Programmes

Graduates of the University are employed at various jobs at the Hydrometeorological Service, regional structures of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine, the State Emergency Service of Ukraine, the State Committee of Ukraine of Water Management, the State Hydrographical Service of Ukraine, the Ministry of Defence of Ukraine, the National Antarctic Scientific Center of Ukraine, other ministries, establishments and departments.

Learn more

Our Advantages

• Study at a State University that provides a wide range of unique educational programmes in the fields of Environmental and Earth Sciences
• High-quality education that meets the Standards and Guidelines of the European Higher Education Area

Learn more

Доступні курси

Аналіз екологічної інформації

Навчальна дисципліна «Аналіз екологічної інформації» належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки. Ця дисципліна викладається студентам, які навчаються на рівні вищої освіти «магістр» за спеціальністю 101 «Екологія», спеціалізація «Екологічний контроль і аудит», Дисципліна визначається варіативною частиною освітньо-професійної програми.

Загальний обсяг навчального часу, що припадає на вивчення дисципліни визначається затвердженим у встановленому порядку навчальним планом і складається з лекційного курсу обсягом 30 годин, практичних занять 30 годин і  самостійної роботи студентів 90 годин. Підсумковий контроль -  залік.

Метою дисципліни є: висвітлення переліку показників екологічної інформації, які вимірюються на межі екологічного моніторингу і використовується для аналізу стану навколишнього природного середовища і прогнозування його змін під впливом природних і антропогенних чинників; методології і методів  аналізу екологічного стану природних ресурсів, складання екологічних звітів і підходів до прийняття управлінських рішень екологічного напрямку.

Курс